1. Card image cap
  ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในชุมชน

  SDGs. 1 2

  Card image cap
  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน BCG (U2T for BCG) รายตำบล 4 ตำบล ในจังหวัดราชบุรี คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  SDGs. 1

  Card image cap
  ประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวสมุทรสงครามสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

  SDGs. 1 4 15

  Card image cap
  การบริหารจัดการต้นทุนและความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุมมองการยอมรับและการใช้งานระบบบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  ตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืน

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหนองตาแต้มสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองตาแต้ม”

  SDGs. 1 2

  Card image cap
  “ยกระดับวัตถุดิบชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร” ต่อยอดการสร้างอาชีพในชุมชน

  SDGs. 1 2 3 4

  Card image cap
  “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม”

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  การออกแบบโลโก้สินค้าชุมชน

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  “โครงการพัฒนาและยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปที่ยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม” ต่อยอดการสร้างอาชีพในชุมชน

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงอบแห้งเรือนกระจกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  SDGs. 1 7 9

  Card image cap
  การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีดนมทดแทนการนำเข้าสารจุ่มเต้านมโคจากต่างประเทศ

  SDGs. 1 2 9

  Card image cap
  โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565

  SDGs. 1 4 8 17

  Card image cap
  ปรุงสกัด 'ผงสี' จากวัสดุธรรมชาติ ประยุกต์สร้างสรรค์วัสดุสิ่งทอ

  SDGs. 1 4 11 15

  Card image cap
  “แนวทางการของบประมาณการติดตั้งโซล่าลูป การตรวจสอบโซล่าลูป การคำนวณค่าใช้จ่าย การเตรียมพื้นที่ ข้อมูลด้านเทคนิคและจุดคุ้มทุน”

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัด จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  โครงการให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับอาคารและโรงงานควบคุม

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  กองทุน ม.ร.ว.ดิลก-จุฬาลักษณา จุฑาธุช

  SDGs. 1

  Card image cap
  ขับเคลื่อนวิถีรักษ์โลกด้วยการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี

  SDGs. 1 4 13 15

  Card image cap
  ความรู้คู่ความคิดเศรษฐกิจพอเพียงชาวดอนรวก การใช้องค์ความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม : หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (U2T)

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  กิจกรรมการให้ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ชุมชน

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษา

  SDGs. 1

  Card image cap
  ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะด้วยภูมิปัญญาไทย

  SDGs. 1 4 12

  Card image cap
  หม้อห้อมสร้างสรรค์ ชุมชนยั่งยืน

  SDGs. 1 4 11 17

  Card image cap
  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  บริหารจัดการความยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่ตลาดโลก

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  “โครงการรักษ์เทียนทะเล”

  SDGs. 1 4 15

  Card image cap
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ระบบโซล่าเซลล์)

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  การบริหารสิ่งเหลือใช้ในชุมชน สร้างสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ไม้มะพร้าวและกะลามะพร้าว”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  กิจกรรม “พับผ้า พับใจ”

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่การท่องเที่ยวชุมชน

  SDGs. 1 4 15 17

  Card image cap
  การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต

  SDGs. 1 2 4 17

  Card image cap
  ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกแบบและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาโรงหวด

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  สืบสานขนมไทย “บัวลอยมะพร้าวอ่อน”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ตลาดออนไลน์

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  การออกแบบแผนธุรกิจสำหรับสินค้าชุมชน

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  เทคนิคการตลาดออนไลน์สำหรับเจ้าของธุรกิจในยุคดิจิทัล

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ยืดอายุผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พลิกเศรษฐกิจฐานรากตำบลหินเหล็กไฟ

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  ปลูกผักบนโต๊ะแบบเกษตรปลอดภัย

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  ปลูกผักบนโต๊ะแบบเกษตรปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรี

  SDGs. 1 2 4 10 17

  Card image cap
  ไมซ์อาสาพาน้องอิ่ม

  SDGs. 1 2 4 17

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์ “พิซซ่าแป้งกล้วย”

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  สืบสานขนมไทย “ครองแครงอัญชัญน้ำกะทิ”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบึงนคร

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด มะพร้าว และเครือข่าย

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แปรรูปสู่การส่งออก พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ตำบลตลาดจินดา

  SDGs. 1 2 4 12

  Card image cap
  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  การใช้ศิลปะเพื่อยกระดับชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น บริเวณลุ่มน้ำท่าจีนตอนกลาง กรณีศึกษา ชุมชนเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม

  SDGs. 1 11 15

  Card image cap
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมิตรใหม่ขวัญใจทุกคน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด U2T for BCG ระยะที่ 2

  SDGs. 1 3 8

  Card image cap
  การพัฒนาเครื่องอัดชีสแบบกึ่งอัตโนมัติจากนมสดด้วยการควบคุมระดับสำหรับชุมชน

  SDGs. 1 2 9

  Card image cap
  การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการใช้ประโยชน์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  SDGs. 1 4 8

  Card image cap
  สานฝันสู่เส้นทางการเป็นเจ้าของธุรกิจ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา

  SDGs. 1 4 8

  Card image cap
  กิจกรรม MHESI STREET ART

  SDGs. 1 11 17