1. Card image cap
  การพัฒนาเครื่องอัดชีสแบบกึ่งอัตโนมัติจากนมสดด้วยการควบคุมระดับสำหรับชุมชน

  SDGs. 1 2 9

  Card image cap
  การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงอบแห้งเรือนกระจกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  SDGs. 1 7 9

  Card image cap
  สถานีทดสอบเพื่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างชุดกำจัดกระแสฮาร์มอนิกที่เกิดจากระบบการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าสมัยใหม่

  SDGs. 9

  Card image cap
  การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีดนมทดแทนการนำเข้าสารจุ่มเต้านมโคจากต่างประเทศ

  SDGs. 1 2 9

  Card image cap
  การพัฒนาเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจากตะกอนน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ

  SDGs. 6 9

  Card image cap
  เครื่องกลั่นน้ำทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับเซล์แสงอาทิตย์ชนิดไบเฟเชี่ยลและเครื่องน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ผิวเลือกรังสีจากยางมะตอยผสมสำเร็จสำหรับการผลิตน้ำจืดในพื้นที่เทศบาลหัวหิน

  SDGs. 6 9