1. Card image cap
  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน BCG (U2T for BCG) รายตำบล 4 ตำบล ในจังหวัดราชบุรี คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  การสร้างความรัก ความสามัคคี จากการเป็นผู้ให้และมอบโอกาสแก่ผู้อื่น

  SDGs. 4 10 17

  Card image cap
  โครงการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

  SDGs. 17

  Card image cap
  การบริหารจัดการต้นทุนและความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุมมองการยอมรับและการใช้งานระบบบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  ตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืน

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  การท่องเที่ยววิถีพร้าว หลักสูตรท้องถิ่นแท้ๆ จากชุมชน

  SDGs. 4 15 17

  Card image cap
  เปิดคลองปากปิดรับเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาของดีและท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมคนสองวัฒนธรรม

  SDGs. 11 14 17

  Card image cap
  การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรท้องถิ่นออนไลน์ “การจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” บนฐานการบูรณาการความร่วมมือแบบสหวิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565

  SDGs. 1 4 8 17

  Card image cap
  พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนเกาะลัดอีแท่น

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 : จากปูนสู่งานศิลปกรรมไทย

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange Program 2022

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่สังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว

  SDGs. 17

  Card image cap
  แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการจัดการความยั่งยืน

  SDGs. 17

  Card image cap
  เพาะช่างโชว์ศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปะ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16

  SDGs. 4 11 17

  Card image cap
  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับชุมชนนิเวศ

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  ความร่วมมือเพื่อพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

  SDGs. 7 17

  Card image cap
  หม้อห้อมสร้างสรรค์ ชุมชนยั่งยืน

  SDGs. 1 4 11 17

  Card image cap
  “รวมพลคนใจศิลป์”

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  ข้อมูลสำหรับโครงการดัชนีคุณภาพอากาศทั่วโลก

  SDGs. 17

  Card image cap
  กลุ่มองค์กรกาชาด ฯ จับมือวิทยาลัยเพาะช่างจัดนิทรรศการศิลปะ

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  ร่วมคิดร่วมทำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่การท่องเที่ยวชุมชน

  SDGs. 1 4 15 17

  Card image cap
  การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต

  SDGs. 1 2 4 17

  Card image cap
  การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  วางไม้เท้านำทางมาจับพาย (แป๊บนึง)

  SDGs. 4 10 11 14 15 17

  Card image cap
  การประสานความร่วมมือเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

  SDGs. 13 17

  Card image cap
  เปิดคลองปากปิดรับเศรษฐกิจ BCG

  SDGs. 11 14 17

  Card image cap
  ชุมชนร่วมคิดร่วมสร้าง คลองโอ่งอ่างแหล่งน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืน

  SDGs. 6 11 17

  Card image cap
  ปลูกผักบนโต๊ะแบบเกษตรปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรี

  SDGs. 1 2 4 10 17

  Card image cap
  ไมซ์อาสาพาน้องอิ่ม

  SDGs. 1 2 4 17

  Card image cap
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

  SDGs. 3 4 17

  Card image cap
  ประสานความร่วมมือสู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะของชุมชน

  SDGs. 12 17

  Card image cap
  ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด มะพร้าว และเครือข่าย

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  วางไม้เท้านำทางมาจับพาย (แป๊บนึง)

  SDGs. 4 10 11 14 15 17

  Card image cap
  ขยายต่องานชุมชนสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ

  SDGs. 17

  Card image cap
  เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

  SDGs. 17

  Card image cap
  การลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

  SDGs. 7 17

  Card image cap
  เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)

  SDGs. 17

  Card image cap
  บูรณาการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สู่ระดับสากล

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  กิจกรรม MHESI STREET ART

  SDGs. 1 11 17