1. Card image cap
  เปิดคลองปากปิดรับเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาของดีและท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมคนสองวัฒนธรรม

  SDGs. 11 14 17

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "AREA107 SEASON II Art Thesis Exhibition

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปกรรม จับฉ่าย

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ความเคารพและศรัทธาที่สะท้อนผ่านการกระทำ

  SDGs. 11

  Card image cap
  สงกรานต์สานศิลป์ไทย

  SDGs. 11

  Card image cap
  โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ คันฉ่องส่องพรรณพฤกษา

  SDGs. 11

  Card image cap
  จากดวงดาวสู่กระเป๋าผ้า

  SDGs. 11

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปกรรม เนรมิต

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ฝากตัวเป็นศิษย์

  SDGs. 11

  Card image cap
  พิธีไหว้ครูช่างหัวโขน ความศรัทธาความรู้สึกที่มองเห็นได้

  SDGs. 11

  Card image cap
  ปรุงสกัด 'ผงสี' จากวัสดุธรรมชาติ ประยุกต์สร้างสรรค์วัสดุสิ่งทอ

  SDGs. 1 4 11 15

  Card image cap
  พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนเกาะลัดอีแท่น

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 : จากปูนสู่งานศิลปกรรมไทย

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  โครงการค่ายเยาวชนสู่สากล (International Youth Camp) : The ring

  SDGs. 11

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปกรรม STREET FOOD

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  ห้องสมุดศิลปะ

  SDGs. 11

  Card image cap
  ผลงานด้านศิลปะและทางวัฒนธรรม

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  เพาะช่างโชว์ศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปะ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16

  SDGs. 4 11 17

  Card image cap
  “ศิษย์มีครู” พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  SDGs. 11

  Card image cap
  ศิลป์สร้างสรรค์ งานประติมากรรม ครั้งที่ 1

  SDGs. 11

  Card image cap
  หม้อห้อมสร้างสรรค์ ชุมชนยั่งยืน

  SDGs. 1 4 11 17

  Card image cap
  “รวมพลคนใจศิลป์”

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  กลุ่มองค์กรกาชาด ฯ จับมือวิทยาลัยเพาะช่างจัดนิทรรศการศิลปะ

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ไม้มะพร้าวและกะลามะพร้าว”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  การสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย ครั้งที่ 1

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  วางไม้เท้านำทางมาจับพาย (แป๊บนึง)

  SDGs. 4 10 11 14 15 17

  Card image cap
  สืบสานขนมไทย “บัวลอยมะพร้าวอ่อน”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  ผลงานด้านศิลปะและทางวัฒนธรรม วิทยาลัยเพาะช่าง

  SDGs. 11

  Card image cap
  บ้านพักคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

  SDGs. 11

  Card image cap
  บ้านพักคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พื้นที่ศาลายา

  SDGs. 11

  Card image cap
  เปิดคลองปากปิดรับเศรษฐกิจ BCG

  SDGs. 11 14 17

  Card image cap
  พ่อหลวงของปวงไทย พระองค์สถิตในใจประชา

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระยะที่ 2 สาขางานศิลป์แผ่นดิน

  SDGs. 8 11

  Card image cap
  67 พรรษา เจ้าฟ้าของชาวไทย

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  "MBK CENTER X POHCHANG ART AWARDS"

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  ทางเดินเท้าสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

  SDGs. 11

  Card image cap
  ชุมชนร่วมคิดร่วมสร้าง คลองโอ่งอ่างแหล่งน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืน

  SDGs. 6 11 17

  Card image cap
  BANGKOK DESIGN WEEK 2023-BKKDW 2023

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  สืบสานขนมไทย “ครองแครงอัญชัญน้ำกะทิ”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  สืบสานขนมไทย “ช่อผกากรอง”

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  38 กะรัตยังแจ๋ว

  SDGs. 11

  Card image cap
  การบริการสถานที่หอพักนักศึกษา

  SDGs. 11

  Card image cap
  บาติกข้าวบอกเล่าวัฒนธรรม

  SDGs. 11

  Card image cap
  วางไม้เท้านำทางมาจับพาย (แป๊บนึง)

  SDGs. 4 10 11 14 15 17

  Card image cap
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ

  SDGs. 11

  Card image cap
  สร้างจิตสำนึก ร่วมอนุรักษ์ พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  การใช้ศิลปะเพื่อยกระดับชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานนิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่น บริเวณลุ่มน้ำท่าจีนตอนกลาง กรณีศึกษา ชุมชนเกาะลัดอีแท่น จังหวัดนครปฐม

  SDGs. 1 11 15

  Card image cap
  การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย

  SDGs. 3 11

  Card image cap
  อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  SDGs. 11 13

  Card image cap
  บูรณาการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สู่ระดับสากล

  SDGs. 11 17

  Card image cap
  MEA ร่วมกับวิทยาลัยเพาะช่าง เนรมิต Street Art รอบอาคารพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

  SDGs. 11

  Card image cap
  Poh-Chang Arts Contest 2022

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  กิจกรรม MHESI STREET ART

  SDGs. 1 11 17