1. Card image cap
  งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะด้วยภูมิปัญญาไทย

  SDGs. 1 4 12

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แปรรูปสู่การส่งออก พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ตำบลตลาดจินดา

  SDGs. 1 2 4 12

  Card image cap
  “หลอดราโพรักษ์โลก”

  SDGs. 12

  Card image cap
  การสร้างเครื่องต้นแบบเตาเผาขยะกากไขมัน แบบไร้ควัน จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

  SDGs. 7 12

  Card image cap
  ประสานความร่วมมือสู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะของชุมชน

  SDGs. 12 17