1. Card image cap
  ประชาธิปไตย (อยู่) ในมือเรา

  SDGs. 16

  Card image cap
  การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  SDGs. 16

  Card image cap
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  SDGs. 16

  Card image cap
  วันต่อต้านคอร์รับชันสากล (ประเทศไทย)

  SDGs. 16

  Card image cap
  การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

  SDGs. 16

  Card image cap
  การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  SDGs. 16