1. Card image cap
  การอบรมการพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในแบบ STEM Education

  SDGs. 4 7

  Card image cap
  การออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงอบแห้งเรือนกระจกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  SDGs. 1 7 9

  Card image cap
  “แนวทางการของบประมาณการติดตั้งโซล่าลูป การตรวจสอบโซล่าลูป การคำนวณค่าใช้จ่าย การเตรียมพื้นที่ ข้อมูลด้านเทคนิคและจุดคุ้มทุน”

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัด จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  โครงการให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับอาคารและโรงงานควบคุม

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  การให้คำปรึกษาด้านการแปลงขยะเป็นพลังงาน (waste to energy): การประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (CFO) และผลิตภัณฑ์ (CFP)

  SDGs. 7 13

  Card image cap
  กิจกรรมการให้ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ชุมชน

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC

  SDGs. 4 7

  Card image cap
  ความร่วมมือเพื่อพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

  SDGs. 7 17

  Card image cap
  “ทิศทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”

  SDGs. 7

  Card image cap
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบติดตั้ง และบำรุงรักษาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ระบบโซล่าเซลล์)

  SDGs. 1 7

  Card image cap
  โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบไมโครอินเวอร์เตอร์บนหลังคาเพื่อลดการใช้พลังงาน ในจุดบริการนักศึกษาและตู้เครื่องดื่มอัตโนมัติ

  SDGs. 7

  Card image cap
  การสร้างเครื่องต้นแบบเตาเผาขยะกากไขมัน แบบไร้ควัน จากของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

  SDGs. 7 12

  Card image cap
  เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน

  SDGs. 4 7

  Card image cap
  การลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

  SDGs. 7 17