1. Card image cap
  ความร่วมมือและบริการด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา

  SDGs. 3

  Card image cap
  “ยกระดับวัตถุดิบชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร” ต่อยอดการสร้างอาชีพในชุมชน

  SDGs. 1 2 3 4

  Card image cap
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

  SDGs. 3

  Card image cap
  สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

  SDGs. 3

  Card image cap
  วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต

  SDGs. 3

  Card image cap
  สนามกีฬาบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

  SDGs. 3

  Card image cap
  การบริการสถานที่ด้านกีฬา

  SDGs. 3

  Card image cap
  การสร้างฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) สำหรับผู้ประกอบการ

  SDGs. 3 4

  Card image cap
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

  SDGs. 3 4 17

  Card image cap
  รณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่

  SDGs. 3

  Card image cap
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมิตรใหม่ขวัญใจทุกคน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด U2T for BCG ระยะที่ 2

  SDGs. 1 3 8

  Card image cap
  การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัย

  SDGs. 3 11