1. Card image cap
  รายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำรอบมหาวิทยาลัย

  SDGs. 6

  Card image cap
  การพัฒนาเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจากตะกอนน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ

  SDGs. 6 9

  Card image cap
  บริการน้ำดื่มฟรีแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่และผู้เยี่ยมชม

  SDGs. 6

  Card image cap
  เครื่องกลั่นน้ำทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับเซล์แสงอาทิตย์ชนิดไบเฟเชี่ยลและเครื่องน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ผิวเลือกรังสีจากยางมะตอยผสมสำเร็จสำหรับการผลิตน้ำจืดในพื้นที่เทศบาลหัวหิน

  SDGs. 6 9

  Card image cap
  ชุมชนร่วมคิดร่วมสร้าง คลองโอ่งอ่างแหล่งน้ำชุมชนเพื่อความยั่งยืน

  SDGs. 6 11 17