1. Card image cap
  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมบนฐาน BCG (U2T for BCG) รายตำบล 4 ตำบล ในจังหวัดราชบุรี คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  การสร้างความรัก ความสามัคคี จากการเป็นผู้ให้และมอบโอกาสแก่ผู้อื่น

  SDGs. 4 10 17

  Card image cap
  ประเมินศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวสมุทรสงครามสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

  SDGs. 1 4 15

  Card image cap
  การบริหารจัดการต้นทุนและความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุมมองการยอมรับและการใช้งานระบบบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  การอบรมการพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในแบบ STEM Education

  SDGs. 4 7

  Card image cap
  ตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืน

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  “ค่ายวิทย์ จิตอาสา ครั้งที่ 12” มทร.รัตนโกสินทร์

  SDGs. 4

  Card image cap
  การท่องเที่ยววิถีพร้าว หลักสูตรท้องถิ่นแท้ๆ จากชุมชน

  SDGs. 4 15 17

  Card image cap
  สำนึกรักบ้านเกิดเน้นความยั่งยืนแบบสร้างสรรค์โดยประยุกต์ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จ. นครปฐม

  SDGs. 4

  Card image cap
  “ยกระดับวัตถุดิบชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร” ต่อยอดการสร้างอาชีพในชุมชน

  SDGs. 1 2 3 4

  Card image cap
  “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม”

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  ฟิสิกส์คิดบวก (ไปด้วยกัน)

  SDGs. 4

  Card image cap
  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเทคนิคปฏิบัติการและการคิดเชิงบวก

  SDGs. 4

  Card image cap
  การออกแบบโลโก้สินค้าชุมชน

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  “โครงการพัฒนาและยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปที่ยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม” ต่อยอดการสร้างอาชีพในชุมชน

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมทักษะปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์

  SDGs. 4

  Card image cap
  เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมทักษะปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์

  SDGs. 4

  Card image cap
  ศาสตร์ศิลป์จีนถิ่นบางกอก

  SDGs. 4

  Card image cap
  การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรท้องถิ่นออนไลน์ “การจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” บนฐานการบูรณาการความร่วมมือแบบสหวิทยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  มัคคุเทศก์รอบรู้

  SDGs. 4

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "AREA107 SEASON II Art Thesis Exhibition

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปกรรม จับฉ่าย

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565

  SDGs. 1 4 8 17

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปกรรม เนรมิต

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  ปรุงสกัด 'ผงสี' จากวัสดุธรรมชาติ ประยุกต์สร้างสรรค์วัสดุสิ่งทอ

  SDGs. 1 4 11 15

  Card image cap
  Bartender Upskill Workshop

  SDGs. 4 8

  Card image cap
  ขับเคลื่อนวิถีรักษ์โลกด้วยการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรี

  SDGs. 1 4 13 15

  Card image cap
  ความรู้คู่ความคิดเศรษฐกิจพอเพียงชาวดอนรวก การใช้องค์ความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม : หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (U2T)

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  Temasek Foundation Specialists' Community Action and Leadership Exchange Program 2022

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  นิทรรศการศิลปกรรม STREET FOOD

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  ผลงานด้านศิลปะและทางวัฒนธรรม

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  เพาะช่างโชว์ศักยภาพเครือข่ายด้านศิลปะ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16

  SDGs. 4 11 17

  Card image cap
  กิจกรรมนัดพบผู้ประกอบการประจำปีการศึกษา 2565

  SDGs. 4 8

  Card image cap
  พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC

  SDGs. 4 7

  Card image cap
  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับชุมชนนิเวศ

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  ขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  COBOT Contest Thailand 2022

  SDGs. 4

  Card image cap
  งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะด้วยภูมิปัญญาไทย

  SDGs. 1 4 12

  Card image cap
  หม้อห้อมสร้างสรรค์ ชุมชนยั่งยืน

  SDGs. 1 4 11 17

  Card image cap
  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  บริหารจัดการความยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่ตลาดโลก

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  “โครงการรักษ์เทียนทะเล”

  SDGs. 1 4 15

  Card image cap
  การบริหารสิ่งเหลือใช้ในชุมชน สร้างสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ไม้มะพร้าวและกะลามะพร้าว”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  ร่วมคิดร่วมทำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  กิจกรรม “พับผ้า พับใจ”

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสับปะรดสู่การท่องเที่ยวชุมชน

  SDGs. 1 4 15 17

  Card image cap
  การสร้างสรรค์ศิลปะสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย ครั้งที่ 1

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต

  SDGs. 1 2 4 17

  Card image cap
  การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  SDGs. 4 17

  Card image cap
  การพัฒนาทักษะการออกแบบด้วยสื่อเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

  SDGs. 4

  Card image cap
  วางไม้เท้านำทางมาจับพาย (แป๊บนึง)

  SDGs. 4 10 11 14 15 17

  Card image cap
  ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกแบบและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาโรงหวด

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  สืบสานขนมไทย “บัวลอยมะพร้าวอ่อน”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ตลาดออนไลน์

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  การออกแบบแผนธุรกิจสำหรับสินค้าชุมชน

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  พ่อหลวงของปวงไทย พระองค์สถิตในใจประชา

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  67 พรรษา เจ้าฟ้าของชาวไทย

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  RMUTR Open House 2023

  SDGs. 4

  Card image cap
  เทคนิคการตลาดออนไลน์สำหรับเจ้าของธุรกิจในยุคดิจิทัล

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ยืดอายุผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พลิกเศรษฐกิจฐานรากตำบลหินเหล็กไฟ

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  "MBK CENTER X POHCHANG ART AWARDS"

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  การสร้างฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) สำหรับผู้ประกอบการ

  SDGs. 3 4

  Card image cap
  BANGKOK DESIGN WEEK 2023-BKKDW 2023

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  ปลูกผักบนโต๊ะแบบเกษตรปลอดภัย

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  ปลูกผักบนโต๊ะแบบเกษตรปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรี

  SDGs. 1 2 4 10 17

  Card image cap
  ไมซ์อาสาพาน้องอิ่ม

  SDGs. 1 2 4 17

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์ “พิซซ่าแป้งกล้วย”

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  สืบสานขนมไทย “ครองแครงอัญชัญน้ำกะทิ”

  SDGs. 1 4 11

  Card image cap
  สืบสานขนมไทย “ช่อผกากรอง”

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

  SDGs. 3 4 17

  Card image cap
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบึงนคร

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  ประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด มะพร้าว และเครือข่าย

  SDGs. 1 4 17

  Card image cap
  วางไม้เท้านำทางมาจับพาย (แป๊บนึง)

  SDGs. 4 10 11 14 15 17

  Card image cap
  เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน

  SDGs. 4 7

  Card image cap
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด)

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  สร้างจิตสำนึก ร่วมอนุรักษ์ พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แปรรูปสู่การส่งออก พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ตำบลตลาดจินดา

  SDGs. 1 2 4 12

  Card image cap
  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของสินค้า

  SDGs. 1 4

  Card image cap
  รางวัลสถานศึกษาดำเนินการ CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ปีการศึกษา 2565)

  SDGs. 4 8

  Card image cap
  การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการใช้ประโยชน์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  SDGs. 1 4 8

  Card image cap
  สานฝันสู่เส้นทางการเป็นเจ้าของธุรกิจ โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา

  SDGs. 1 4 8

  Card image cap
  การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

  SDGs. 4

  Card image cap
  อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

  SDGs. 4 11

  Card image cap
  การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2565 “ รัตนโกสินทร์ โรบอทเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ”

  SDGs. 4

  Card image cap
  Poh-Chang Arts Contest 2022

  SDGs. 4 11