1. Card image cap
  ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในชุมชน

  SDGs. 1 2

  Card image cap
  “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหนองตาแต้มสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองตาแต้ม”

  SDGs. 1 2

  Card image cap
  “ยกระดับวัตถุดิบชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร” ต่อยอดการสร้างอาชีพในชุมชน

  SDGs. 1 2 3 4

  Card image cap
  “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย อย่างยั่งยืน ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม”

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  “โครงการพัฒนาและยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปที่ยั่งยืน ด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม” ต่อยอดการสร้างอาชีพในชุมชน

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  การพัฒนาต้นแบบฟิล์มยางธรรมชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่สารจุ่มเต้านมโคระยะพักรีดนมทดแทนการนำเข้าสารจุ่มเต้านมโคจากต่างประเทศ

  SDGs. 1 2 9

  Card image cap
  ความรู้คู่ความคิดเศรษฐกิจพอเพียงชาวดอนรวก การใช้องค์ความรู้และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชนตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม : หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (U2T)

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  บริหารจัดการความยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่ตลาดโลก

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  การบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต

  SDGs. 1 2 4 17

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ยืดอายุผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พลิกเศรษฐกิจฐานรากตำบลหินเหล็กไฟ

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  ปลูกผักบนโต๊ะแบบเกษตรปลอดภัย

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  ปลูกผักบนโต๊ะแบบเกษตรปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรี

  SDGs. 1 2 4 10 17

  Card image cap
  ไมซ์อาสาพาน้องอิ่ม

  SDGs. 1 2 4 17

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์ “พิซซ่าแป้งกล้วย”

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ตำบลบึงนคร

  SDGs. 1 2 4

  Card image cap
  ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แปรรูปสู่การส่งออก พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก ตำบลตลาดจินดา

  SDGs. 1 2 4 12

  Card image cap
  การพัฒนาเครื่องอัดชีสแบบกึ่งอัตโนมัติจากนมสดด้วยการควบคุมระดับสำหรับชุมชน

  SDGs. 1 2 9